Dt. Euroshop KE HGB HGB HGB IFRS KE Split 1:2 KE Dt. Euroshop KE KE Ums. IFRS-Än. KE Dt. Euroshop
Mio. € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mio. € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mio. €
Umsatz 9,10 22,72 46,49 49,27 61,42 72,12 92,85 95,76 115,34 127,56 Umsatz 144,19 189,98 211,23 187,99 200,79 202,85 205,14 218,49 225,05 Umsatz
Kosten 0,48 16,45 13,12 12,85 15,55 14,60 21,29 18,58 17,23 16,84 C.O.S. 20,14 24,28 30,17 22,16 23,20 26,46 26,44 26,06 25,85 C.O.S.
Abschreibungen 0,00 11,85 21,60 22,39 13,93 15,09 15,94 19,90 22,07 22,07 Abschreibungen 22,75 31,90 28,54 34,56 32,68 30,21 28,31 27,63 27,16 Abschreibungen
Oper. Inc. 8,62 5,58 11,77 14,03 31,94 42,43 55,62 57,28 76,04 88,65 Oper. Inc. 101,30 133,80 152,52 131,27 144,91 146,18 150,39 164,80 172,04 Oper. Inc.
O.I.R. 95% 24% 25% 28% 52% 59% 60% 60% 66% 69% O.I.R. 70% 70% 72% 70% 72% 72% 73% 75% 76% O.I.R.
Zinsen 0,00 23,33 18,63 18,81 27,96 33,58 38,87 40,19 46,08 49,68 Zinsen 54,07 65,76 72,07 62,38 59,18 55,98 52,92 54,02 52,73 Zinsen
Zinsen/Op. Inc. 0% ### 158% 134% 88% 79% 70% 70% 61% 56% Zinsen/Op. Inc. 53% 49% 47% 48% 41% 38% 35% 33% 31% Zinsen/Op. Inc.
Equity+Z.erg. 2,27 16,60 11,75 11,25 6,14 -5,71 1,37 0,76 -2,10 -6,17 Equity+Z.erg. -6,05 -13,34 -13,92 10,03 6,67 6,66 10,33 14,54 14,05 Equity+Z.erg.
EBTv.And  10,89 12,31 4,89 6,47 9,92 3,14 18,12 17,85 27,86 32,80 EBTv.And  41,14 54,70 66,53 78,92 92,40 96,86 107,80 125,32 133,36 EBTv.And 
EBTv.And R 120% 54% 11% 13% 16% 4% 20% 19% 24% 26% EBTv.And R 29% 29% 31% 42% 46% 48% 53% 57% 59% EBTv.And R
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 14,83 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 15,81 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 Andere
Andere/U 0% 0% 0% 0% 8% 0% 16% 0% 0% 0% Andere/U 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% Andere/U
EBT 10,89 12,31 4,89 6,47 14,73 3,14 32,95 17,85 27,86 32,80 EBT 41,14 54,70 66,53 94,73 92,40 96,86 107,80 126,01 133,06 EBT
Tax 3,92 4,47 7,89 7,82 3,67 0,96 0,50 0,38 0,11 0,05 Tax 0,32 3,37 8,59 2,36 5,44 4,58 5,61 5,98 10,57 Tax
Minority Int. 0,41 0,14 0,12 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int.
 N.I. 6,65 16,64 2,88 0,42 11,06 2,18 32,45 17,47 27,75 32,75 N.I. 40,82 51,33 57,94 92,37 86,96 92,28 102,19 120,03 122,49 N.I.
UR 77% 74% 6% 4% 14% 21% 22% 22% 29% 32% UR 34% 35% 35% 42% 51% 54% 59% 63% 63% UR
MA (aus Finanzer.) 1,31 12,95 2,92 3,43 6,19 8,16 MA (aus Finanzer.) 7,95 15,73 15,27 15,94 16,12 17,02 17,89 18,52 18,45 MA (aus Finanzer.)
N.I. +- Sondereffekt 7,45 17,62 N.I. +- Sondereffekt 63,11 N.I. +- Sondereffekt
SD 19,83 20,87 27,96 33,59 45,25 108,92 80,57 73,14 SD 75,72 96,79 125,84 138,02 131,97 97,19 87,91 89,04 95,46 SD
G/A +- Sondereffekt 0,48 € 1,03 € G/A +- Sondereffekt 1,16 € G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 0,42 € 1,06 € 0,18 € 0,03 € 0,71 € 0,14 € 1,89 € 0,51 € 0,81 € 0,90 € G/A -B- 0,90 € 0,99 € 1,12 € 1,71 € 1,61 € 1,71 € 1,89 € 2,06 € 1,98 € G/A -B-
G/A -D- 0,13 € 0,87 € G/A -D- 0,79 € 1,07 € 1,62 € 1,53 € 1,62 € 1,79 € 1,94 € G/A -D-
G/A-B-EBTv.AN. 0,66 € 0,78 € 0,31 € 0,41 € 0,63 € 0,20 € 1,05 € 0,52 € 0,81 € 0,89 € G/A-B-EBTv.AN. 0,90 € 1,06 € 1,28 € 1,46 € 1,71 € 1,80 € 2,00 € 2,16 € 2,15 € G/A-B-EBTv.AN.
FFO. +- Sond. 16,08 18,94 FFO. +- Sond. 111,05 FFO. +- Sond.
SD 19,83 20,87 27,96 33,59 45,25 108,92 80,57 73,14 SD 75,72 96,79 125,84 138,02 131,97 97,19 87,91 89,04 95,46 SD
FFO G/A +- Sond. 1,03 € 1,10 € FFO G/A +- Sond. 2,06 € FFO G/A +- Sond.
N.I. 11,06 2,18 32,45 17,47 27,75 32,75 N.I. 40,82 51,33 57,94 92,37 86,96 92,28 102,19 120,03 122,49 N.I.
Abschr. 14,12 15,07 15,89 19,89 22,06 22,06 Abschr. 22,73 31,86 28,50 34,49 32,60 29,93 28,24 26,88 27,40 Abschr.
FFO 25,18 17,25 48,34 37,36 49,81 54,81 FFO 63,55 83,19 86,44 126,86 119,56 122,10 130,43 146,91 149,89 FFO
FFO G/A -B- 1,61 € 1,09 € 2,81 € 1,09 € 1,45 € 1,49 € FFO G/A -B- 1,40 € 1,61 € 1,66 € 2,35 € 2,22 € 2,26 € 2,42 € 2,52 € 2,43 € FFO G/A -B-
FFO G/A -D- 1,00 € 1,45 € FFO G/A -D- 1,23 € 1,60 € 2,23 € 2,10 € 2,13 € 2,28 € 2,38 € FFO G/A -D-
FFO 25,18 17,25 48,34 37,36 49,81 54,81 FFO 63,55 83,19 86,44 126,86 119,56 122,10 130,43 146,91 149,89 FFO
%Tilgung %Tilgung 13,70 15,30 38,50 59,70 56,67 24,19 17,10 16,50 24,28 %Tilgung
CF CF 49,85 67,89 47,94 67,16 62,89 97,91 113,33 130,41 125,61 CF
CF/A -B- CF/A -B- 1,09 € 1,31 € 0,92 € 1,24 € 1,17 € 1,81 € 2,10 € 2,24 € 2,03 € CF/A -B-
CF/A -D- CF/A -D- 0,97 € 0,89 € 1,18 € 1,10 € 1,72 € 1,98 € 2,11 € CF/A -D-
Ausgew. N.I. 6,65 16,64 2,88 0,42 26,43 48,71 100,31 94,18 68,87 34,37 N.I. 81,82 93,40 122,48 171,04 177,43 309,28 221,78 134,33 79,40 N.I.
Ausgew. G/A -B- 0,42 € 1,06 € 0,18 € 0,03 € 1,69 € 3,09 € 5,84 € 2,74 € 2,00 € 0,93 € G/A -B- 1,80 € 1,81 € 2,36 € 3,17 € 3,29 € 5,73 € 4,11 € 2,31 € 1,29 € G/A -B-
Ausgew. G/A -D- 2,83 € 0,91 € G/A -D- 1,58 € 2,27 € 3,05 € 3,15 € 5,46 € 3,88 € 2,17 € G/A -D-
KE KE Split 1:2 KE KE KE KE
Jahre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jahre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jahre
Netto KE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98 0,00 0,00 0,00 66,51 Netto KE 253,68 0,00 66,20 0,00 0,00 0,00 0,00 163,59 0,00 Netto KE
AA -B-  15,625 Mio. 15,625 Mio. 15,625 Mio. 15,625 Mio. 15,625 Mio. 15,788 Mio. 17,187 Mio. 34,375 Mio. 34,375 Mio. 36,799 Mio. AA -B-  45,545 Mio. 51,631 Mio. 51,935 Mio. 53,946 Mio. 53,946 Mio. 53,946 Mio. 53,946 Mio. 58,248 Mio. 61,784 Mio. AA -B- 
AA -D- 17,187 Mio. 37,812 Mio. AA -D- 51,631 Mio. 53,946 Mio. 56,855 Mio. 56,960 Mio. 57,060 Mio. 57,163 Mio. 61,784 Mio. AA -D-
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 38,85 € 37,89 € 35,64 € 33,84 € 40,65 € 42,16 € 46,33 € 25,04 € 25,03 € 24,37 € BW  (dil.) 24,20 € 23,11 € 24,50 € 25,13 € 26,76 € 30,98 € 33,52 € 36,21 € 36,09 € BW  (dil.)
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 3% 0% 0% 2% 0% 4% 2% 3% 4% EKR 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 5% EKR
CR-MA R 2% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 3% CR-MA R 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% CR-MA R
St.Equ. -MA 606,97 591,96 528,82 St.Equ. -MA St.Equ. -MA
St.Equ.  613,11 597,05 556,82 535,70 635,14 724,65 796,28 860,80 860,45 921,33 St.Equ.  1249,65 1193,04 1321,91 1428,95 1524,34 1768 1916 2237 2230 St.Equ. 
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA C-MA
C-MA+EigeneA 932,76 927,63 973,80 C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 935,90 932,82 1000,26 980,68 1370,21 1543,56 1796,21 1976,34 2006,85 2112,15 C 2963,58 3225,13 3548,85 3394,86 3492,16 3852 4114 4627 4610 C
Kapitalum. Ges. 0,02 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 Kapitalum. Ges. 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 Kapitalum. Ges.
Property P&E 460,16 574,00 670,85 691,64 1203,24 1326,99 1452,29 1658,20 1928,08 2015,78 Property P&E 2889,55 3134,65 3360,69 3304,48 3419,54 3768 4036 4451 4423 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 0,05 0,08 0,07 0,09 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 Kapitalu. P.P&E 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 Kapitalu. P.P&E
Forderungen 1,13 2,52 2,42 2,01 1,99 2,06 2,34 3,18 2,72 2,56 Forderungen 3,48 5,61 4,74 5,60 4,51 5,61 6,60 5,27 6,64 Forderungen
Ford.Umsch. 20,11 18,45 20,36 30,56 36,24 45,07 40,92 36,27 46,90 Ford.Umsch. 56,32 54,59 37,52 39,66 35,86 44,98 36,57 33,10 42,70 Ford.Umsch.
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 66% 64% 56% 55% 46% 47% 44% 44% 43% 44% EQ 42% 37% 37% 42% 44% 46% 47% 48% 48% EQ
Schulden ges. 322,79 335,77 443,44 444,98 735,07 818,91 999,93 1115,54 1146,40 1190,82 Schulden ges. 1713,93 2032,09 2226,94 1965,91 1967,82 2084 2198 2390 2380 Schulden ges.
Finanzschulden 409,43 408,64 604,25 664,33 780,53 895,95 899,81 934,20 Finanzschulden 1288,16 1472,15 1657,23 1486,76 1430,09 1408 1446 1547 1522 Finanzschulden
Op. CF 65,94 22,07 25,53 37,03 19,61 17,35 76,92 79,84 62,13 Op. CF -94,17 249,42 121,38 99,40 132,80 133,75 140,96 156,02 159,20 Op. CF
I.   CF -128,82 -144,24 -71,13 -74,17 -70,50 -131,59 -144,33 -91,23 -35,86 I.   CF -287,84 -352,19 -198,26 -78,59 24,47 -11,94 -93,72 -211,01 -20,92 I.   CF
F.    CF 5,07 77,61 -33,10 86,81 92,63 10,66 79,19 -39,14 15,59 F.    CF 363,87 101,88 179,98 -136,76 -139,79 -109,00 -53,90 97,52 -128,53 F.    CF
CASH 259,50 201,69 153,86 88,61 150,28 197,19 96,90 108,99 41,67 81,91 CASH 65,78 64,41 167,51 40,81 58,28 70,70 64,05 106,58 116,34 CASH
Other Cash Other CASH Other CASH
KE KE Split 1:2 KE KE KE KE
Owners Earnings 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Owners Earnings 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Owners Earnings
Op. CF 65,94 22,07 25,53 37,03 19,61 17,35 76,92 79,84 62,13 Op. CF -94,17 249,42 121,38 99,40 132,80 133,75 140,96 156,02 159,20 Op. CF
Capital exp. 126,97 118,39 43,13 95,93 70,50 126,70 144,35 91,23 35,86 Capital exp. 287,84 352,19 198,26 77,93 -24,47 11,94 93,72 211,18 20,92 Capital exp.
Free CF 61,03 96,32 17,60 58,90 50,89 109,35 67,43 11,39 26,27 Free CF 382,01 69,77 76,88 21,47 157,27 121,81 47,24 55,16 138,28 Free CF
Free CF-MA 60,89 96,20 15,86 60,21 53,35 115,73 81,52 17,58 18,11 Free CF-MA 389,96 85,50 92,15 5,53 141,15 104,79 29,35 73,68 119,83 Free CF-MA
FCF-R 269% 207% 36% 96% 71% 125% 70% 10% 21% FCF-R 265% 37% 44% 11% 78% 60% 23% 25% 61% FCF-R
Free CF/A -B- 3,90 € 6,16 € 1,02 € 3,85 € 3,38 € 6,73 € 2,37 € 0,51 € 0,49 € Free CF/A -B- 8,56 € 1,66 € 1,77 € 0,10 € 2,62 € 1,94 € 0,54 € 1,26 € 1,94 € Free CF/A -B-
Tilgung  90,23 1,20 2,06 0,00 48,01 52,93 54,64 28,30 15,30 Tilgung  13,70 15,30 38,50 59,70 56,67 24,19 17,10 16,50 24,28 Tilgung 
Liqu.Über. 151,12 97,40 13,80 60,21 101,36 168,66 136,16 54,88 2,81 Liqu.Über. 403,66 100,80 130,65 54,17 84,48 80,60 12,25 90,18 95,55 Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- 9,67 € 6,23 € 0,88 € 3,85 € 6,42 € 9,81 € 3,96 € 1,33 € 0,08 € Liqu.Über./A -B- 8,86 € 1,95 € 2,52 € 1,00 € 1,57 € 1,49 € 0,23 € 1,55 € 1,55 € Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. ### ### ### 776% 466% 359% 691% 269% 88% Capital EX:N.I. 590% 617% 278% 72% 0% 11% 78% 152% 15% Capital EX:N.I.
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 1,92 € 1,92 € 1,92 € 1,92 € 2,00 € 2,10 € 1,05 € 1,05 € 1,05 € Div/A 1,10 € 1,10 € 1,20 € 1,25 € 1,30 € 1,35 € 1,40 € 1,45 € 1,50 € Div/A
Divisumme 30,00 30,00 30,00 30,00 31,58 36,09 36,09 36,09 38,64 Divisumme 50,10 56,79 62,32 67,43 70,13 72,83 75,52 84,46 92,68 Divisumme
DIV/Op.CF 45% 136% 118% 81% 161% 208% 47% 45% 62% DIV/Op.CF ### 23% 51% 68% 53% 54% 54% 54% 58% DIV/Op.CF
DIV/N.I. ### ### ### 270% 1429% 111% 206% 130% 117% DIV/N.I. 122% 111% 107% 73% 81% 79% 74% 70% 76% DIV/N.I.
Einbehaltene G. 46,64 32,88 30,42 18,94 29,40 3,64 18,62 8,34 5,89 Einbehaltene G. 9,28 5,46 4,38 24,94 16,83 19,45 26,67 35,57 31,66 Einbehaltene G.
Retained Ear. 1,71 10,83 10,92 118,78 95,36 115,38 280,21 279,86 274,15 Retained Ear. 307,89 250,93 305,98 413,03 508,43 751,94 900,23 958,03 950,40 Retained Ear.
Dividynamik/A ### 0% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% Dividynamik/A 5% 0% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 3% Dividynamik/A
Umsatzdynamik 60% 105% 6% 25% 17% 29% 3% 20% 11% Umsatzdynamik 13% 32% 11% 11% 7% 1% 1% 7% 3% Umsatzdynamik
N.I.-dynamik ### ### ### ### 80% 1389% 46% 59% 20% N.I.-dynamik 25% 26% 13% 59% 6% 6% 11% 17% 2% N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. ### ### 32% ### 68% 477% 1% 56% 18% EBTv.A.-dyn. 25% 33% 22% 19% 17% 5% 11% 16% 6% EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. ### ### 19% ### 33% 31% 3% 33% 17% Oper. Inc.-dyn. 14% 32% 14% 14% 10% 1% 3% 10% 4% Oper. Inc.-dyn.
I.W. 30 € 35 € 30 € 16 € 21 € 23 € I.W. 16 € 17 € 21 € 19 € 24 € 25 € 27 € 28 € 28 € I.W.
(BMG 15) (BMG 15) (BMG)
KE KE Split 1:2 KE KE KE KE
Kennzahlen var. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kennzahlen var. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahlen var.
Kurs 34 € 30 € 31 € 35 € 43 € 52 € 27 € 24 € 20 € Kurs 24 € 26 € 28 € 32 € 36 € 45 € 39 € 35 € 29 € Kurs
Marktwert 531,25 468,75 484,38 546,88 739,04 893,72 928,13 825,00 756,24 Marktwert 1239,14 1342,41 1510,49 1819,36 2050,56 2568 2229 2162 1792 Marktwert
MOper.Inc.V VERLUST 40 35 17 17 21 16 11 9 MOper.Inc.V 12 10 19 14 14 18 15 13 10 MOper.Inc.V
Untern.Wert 627,43 724,32 804,42 1000,86 1206,18 1577,45 1711,41 1681,40 1606,92 Untern.Wert 2461,52 2750,15 2995,86 3262,31 3422,36 3898 3611 3602 3198 Untern.Wert
UWOper.Inc.V VERLUST 62 57 30 28 28 30 22 18 UWOper.Inc.V 24 21 20 25 24 27 24 22 19 UWOper.Inc.V
KGV VERLUST VERLUST VERLUST 73 307 50 53 30 22 KGV 27 26 25 28 22 26 21 17 15 KGV
Rendite 3,12% 0,60% 0,10% 1,37% 0,33% 1,98% 1,89% 3,38% 4,50% Rendite 3,75% 3,81% 4,00% 3,63% 4,47% 3,80% 4,85% 5,89% 6,83% Rendite
MU 23,4 10,1 9,8 8,9 10,2 9,6 9,7 7,2 5,9 MU 8,6 7,1 7,2 9,7 10,2 12,7 10,9 9,9 8,0 MU
Kurs/BW V. 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 0,8 Kurs/BW V. 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,2 1,0 0,8 Kurs/BW V.
Dividendenre. 5,65% 6,40% 6,19% 5,49% 4,65% 4,03% 3,89% 4,38% 5,25% Dividendenre. 4,58% 4,23% 4,29% 3,91% 3,61% 3,00% 3,59% 4,14% 5,17% Dividendenre.