SolarWorld KE KE KE S 1:2 S 1:4 S 1:2 SolarWorld
Mio. € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. € 2009 2010 2011 2012
Umsatz 5,5 51,3 82,1 108,9 98,5 199,9 356,0 515,2 698,8 900,3 Umsatz 1,01 1,30 1,05 0,61
C.O.S. 63,6 51,5 97,0 180,2 172,8 333,7 454,1 C.O.S. 0,69 0,83 0,83 0,53
GM 45,3 47,0 102,9 175,8 342,4 365,1 446,2 GM 0,32 0,47 0,22 0,08
GMR 42% 48% 51% 49% 66% 52% 50% GMR 32% 36% 21% 13%
S.G.A. S.G.A. 0,46
S.G.A./GM S.G.A./GM 579%
Oper. Inc Oper. Inc 0,36
O.I.R. O.I.R. 59%
Zinsen Zinsen 0,07
Zinsen/Op. Inc. Zinsen/Op. Inc. ######
Equity+Z.erg. Equity+Z.erg. 0,01
EBTv.And  EBTv.And  0,42
EBTv.And R EBTv.And R 69%
Andere Andere -0,14
Andere/U Andere/U -23%
EBT EBT 0,56
Tax Tax -0,08
Minority Int. Minority Int. 0,00
N.I. 0,15 4,5 7,5 1,7 5,4 18,1 52,0 130,6 113,3 148,7 N.I. 0,06 0,09 0,30 0,48
UR 3% 9% 9% 2% 5% 9% 15% 25% 16% 17% UR 6% 7% 29% 79%
SD SD 0,34 0,21 0,28
G/A -B- 0,04 € 1,00 € 1,63 € 0,32 € 0,94 € 3,14 € 4,09 € 2,38 € 1,01 € 1,33 € G/A -B- 0,53 € 0,79 € 2,70 € 4,30 €
G/A -D- 1,52 € G/A -D- 4,30 €
G/A-B-EBTv.AN. G/A-B-EBTv.AN. 3,78 €
AA -B-  3,75 Mio. 4,5 Mio. 4,64 Mio. 5,39 Mio. 5,78 Mio. 5,78 Mio. 12,70 Mio. 54,87 Mio. 111,72 Mio. 111,72 Mio. AA -B-  0,112 M 0,109 M 0,111 M 0,111 M
AA -D- 4,95 Mio. AA -D-
BW  (dil.) 4,96 € 19,80 € 18,16 € 20,41 € 18,60 € 21,54 € 17,09 € 10,89 € 6,19 € 7,53 € BW  (dil.) 7,75 € 8,44 € 5,68 € 1,08 €
EKR 2% 5% 17% 42% 60% 19% 22% EKR 7% 10% 33% 76%
CR 1% 2% 7% 19% 29% 11% 9% CR 3% 4% 11% 21%
St.Equ. -MA 89,9 110,0 107,5 124,5 217,1 597,3 691,5 841,1 St.Equ. -MA 0,87 0,92 0,63 0,12
St.Equ.  18,6 89,1 103,4 110,0 107,5 124,5 217,1 597,3 691,5 841,1 St.Equ.  0,87 0,92 0,63 0,12
C-MA 198,3 237,5 274,8 276,3 446,6 1004,4 1704,5 2120,6 C-MA 2,22 2,64 2,28 1,33
C 211,8 237,5 274,8 276,3 446,6 1004,4 1704,5 2120,6 C 2,22 2,64 2,28 1,33
Kapitalum. Ges. 0,51 0,41 0,73 1,29 1,15 0,70 0,53 Kapitalum. Ges. 0,48 0,59 0,40 0,27
Property P&E 113,8 130,5 145,8 178,4 290,6 349,6 575,4 Property P&E 0,79 0,95 0,74 0,47
Kapitalu. P.P&E 0,87 1,53 2,44 2,89 2,40 2,58 Kapitalu. P.P&E 1,76 1,65 1,11 0,82
Lager Lager 0,38 0,22
Lagerumsch. Lagerumsch. 1,61
Forderungen Forderungen 0,12 0,06
Ford.Umsch. Ford.Umsch. 5,08
EQ 90% 55% 49% 46% 39% 45% 49% 59% 41% 40% EQ 39% 35% 28% 9%
Schulden ges. 127,5 167,3 151,8 229,5 407,1 1009,7 1465,5 Schulden ges. 1,35 1,72 1,60 1,21
Schulden Kurz 70,1 82,3 68,5 86,2 133,4 110,4 186,0 Schulden Kurz 0,23 0,35 0,28 0,57
Schulden Lang 57,4 85,0 82,3 143,4 273,7 899,3 1279,5 Schulden Lang 1,12 1,37 1,36 0,65
SK:SL SK:SL 0,88
SL:N.I. SL:N.I. ######
Vermφg. Kurz 86,9 109,0 91,3 226,8 641,9 1270,0 1453,8 Vermφg. Kurz 1,34 1,24 1,18 0,69
Vermφg. Lang 150,7 165,9 185,0 217,5 362,5 422,7 666,9 Vermφg. Lang 0,88 1,40 1,10 0,64
WCV -40,6 -58,3 -60,5 -2,7 234,8 260,3 -11,7 WCV -0,01 -0,48 -0,42 -0,52
V. 3.Gr. 1,24 1,32 1,33 2,63 4,81 11,50 7,82 V. 3.Gr. 5,83 3,54 4,21 1,21
Im. + Good. 36,4 35,3 34,8 34,5 34,5 32,7 33,9 Im. + Good. 0,04 0,04 0,02 0,01
St.Equ.-MA -I.+G. 73,6 72,2 89,7 182,6 562,8 658,8 807,2 St.Equ.-MA -I.+G. 0,83 0,88 0,61 0,11
BW - I.+G. 13,65 12,49 € 15,52 € 14,38 € 10,26 € 5,90 € 7,23 € BW - I.+G. 7,41 € 8,07 € 5,50 € 0,90 €
Op. CF 0,50 18,9 80,2 86,9 -94,1 244,0 320,5 Op. CF -0,03 0,25 -0,05 -0,05
I.   CF -83,4 -30,9 -32,2 -57,3 -109,5 -622,3 -165,2 I.   CF 0,01 -0,22 -0,05 0,01
F.    CF 42,8 22,7 -32,5 39,3 303,1 451,3 1,8 F.    CF 0,03 0,14 0,05 -0,29
CASH 0,6 11,3 26,9 95,9 194,3 265,6 423,4 CASH 0,43 0,61 0,55 0,22
KE KE KE S 1:2 S 1:4 S 1:2
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Owners Earnings 2009 2010 2011 2012
Op. CF 0,50 18,90 80,20 86,90 -94,10 244,00 320,50 Op. CF -0,03 0,25 -0,05 -0,05
Capital exp. 49,7 86,8 30,9 32,3 57,3 105,9 117,8 269,5 Capital exp. 0,32 0,24 0,18 0,05
Free CF 56,4 86,3 12,0 47,9 29,6 200,0 126,2 51,0 Free CF 0,35 0,01 0,23 0,10
Free CF/A -B- 12,16 € 16,01 € 2,08 € 8,29 € 2,33 € 3,64 € 1,13 € 0,46 € Free CF/A -B- 3,13 € 0,09 € 2,07 € 0,90 €
Tilgung gesch. 7% 8,9 11,7 10,6 16,1 28,5 70,7 Tilgung gesch. 7% 0,10 0,09 0,12 0,11
Liqu.άber. 20,9 36,2 19,0 216,1 97,7 19,7 Liqu.άber. 0,45 0,08 0,35 0,21
Liqu.άber./A -B- 3,62 € 6,26 € 1,50 € 3,94 € 0,87 € 0,18 € Liqu.άber./A -B- 4,02 € 0,73 € 3,15 € 1,89 €
Capital EX:N.I. Capital EX:N.I. ######
Abschreibungen Abschreibungen 0,09
Absch./GM Absch./GM 113%
R&D R&D 0,05
R&D/GM R&D/GM 63%
Div/A 0 0,30 € 0,35 € 0,18 € 0,18 € 0,36 € 0,50 € 0,20 € 0,14 € 0,15 € Div/A 0,16 € 0,19 € 0,09 € 0
Divisumme 1,35 1,62 0,97 1,04 2,08 6,35 10,97 15,64 16,76 Divisumme 0,018 0,02 0,01 0
AQ  Op.CF/DIV 194% 6% 3% 7% ###### 6% 5% AQ  Op.CF/DIV ###### 8% ###### ######
AQ  N.I./DIV 30% 21% ###### ###### 11% 12% 8% 14% 11% AQ  N.I./DIV 30% 24% ###### ######
Dividynamik/A 17% 49% 0% 100% 178% 20% 40% 7% Dividynamik/A 7% 19% 53% ######
Einbehaltene G. 0,15 3,15 5,94 2,70 6,47 16,07 45,59 119,62 97,20 131,83 Einbehaltene G. 0,04 0,07 0,31 0,48
Retained Ear. Retained Ear. 0,30
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kennzahlen var. KE KE KE S 1:2 S 1:4 S 1:2 Kennzahlen var.
Kurs 18 € 60 € 30 € 6 € 3 € 30 € 90 € 50 € 47 € 15 € Kurs 14 € 8 € 3 € 1 €
Marktwert 68 270 149 32 17 173 1143 2744 5251 1676 Marktwert 1,6 0,9 0,3 0,1
KGV 450 270 18 VERLUST VERLUST 10 22 21 47 11 KGV 26 10 VERLUST VERLUST
Rendite 0,83% 1,67% 5,43% 5,33% 31,33% 10,46% 4,54% 4,76% 2,15% 8,87% Rendite 3,79% 9,88% 90,00% 430,00%
MU 12,3 5,3 1,8 0,3 0,2 0,9 3,2 5,3 7,5 1,9 MU 1,5 0,7 0,3 0,2
Kurs/BW V. 3,6 3,0 1,7 0,3 0,2 1,4 5,3 4,6 6,2 2,0 Kurs/BW V. 1,8 0,9 0,5 0,9
Dividendenre. 0,00% 0,50% 1,17% 3,00% 6,00% 1,20% 0,56% 0,40% 0,30% 1,00% Dividendenre. 1,14% 2,38% 3,00% 0,00%