Stada KE KE Split 1:2 Stada
Mrd. € 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mrd. € 2008 2009 2010 2011 2012
HGB HGB HGB IAS IAS
Umsatz 0,26 0,35 0,47 0,54 0,63 0,75 0,81 1,02 1,25 1,57 Umsatz 1,65 1,57 1,63 1,72 1,84
C.O.S. 0,30 0,31 0,36 0,41 0,51 0,62 0,82 C.O.S. 0,90 0,85 0,86 0,89 0,93
GM 0,24 0,32 0,38 0,40 0,51 0,63 0,76 GM 0,74 0,72 0,76 0,83 0,91
GMR 44% 51% 51% 49% 50% 50% 48% GMR 45% 46% 47% 48% 49%
S.G.A. 0,19 0,24 0,29 0,31 0,37 0,45 0,51 S.G.A. 0,54 0,52 0,56 0,58 0,65
S.G.A./GM 79% 75% 76% 78% 73% 71% 67% S.G.A./GM 73% 72% 74% 70% 72%
Oper. Inc. 0,05 0,08 0,09 0,09 0,14 0,18 0,25 Oper. Inc. 0,20 0,20 0,20 0,25 0,26
O.I.R. 9% 13% 12% 11% 14% 14% 16% O.I.R. 12% 13% 12% 15% 14%
Zinsen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 Zinsen 0,09 0,06 0,06 0,06 0,08
Zinsen/Op. Inc. 20% 13% 11% 11% 7% 17% 20% Zinsen/Op. Inc. 45% 30% 30% 24% 31%
Equity+Z.erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 Equity+Z.erg. 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
EBTv.And  0,04 0,07 0,08 0,08 0,11 0,16 0,22 EBTv.And  0,14 0,15 0,14 0,20 0,19
EBTv.And R 9% 11% 11% 10% 11% 13% 14% EBTv.And R 8% 10% 9% 12% 10%
Andere -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 Andere -0,03 -0,01 -0,03 -0,13 -0,05
Andere/U -2% -2% -1% 0% -1% -1% -4% Andere/U -2% -1% -2% -8% -3%
EBT 0,02 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,08 0,10 0,15 0,15 EBT 0,11 0,14 0,11 0,07 0,14
Tax 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 Tax 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N.I. 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09 0,11 N.I. 0,08 0,10 0,07 0,02 0,09
UR 4% 3% 4% 2% 6% 5% 6% 5% 7% 7% UR 5% 6% 4% 1% 5%
N.I. +- Sondereffekt 0,15 N.I. +- Sondereffekt 0,12
SD 0,01 0,01 0,16 0,01 0,09 0,16 0,19 SD 0,34 0,27 0,59 0,39 0,50
G/A +- Sondereffekt 2,52 € G/A +- Sondereffekt 2,03 €
G/A -B- 0,85 € 0,89 € 1,14 € 0,73 € 1,83 € 2,03 € 0,91 € 0,97 € 1,70 € 1,80 € G/A -B- 1,30 € 1,71 € 1,16 € 0,37 € 1,46 €
G/A -D- 0,68 € 1,79 € 1,89 € 0,88 € 0,91 € 1,62 € 1,74 € G/A -D- 1,28 € 1,70 € 1,14 € 0,37 € 1,44 €
G/A-B-EBTv.AN. 2,22 € 3,68 € 3,64 € 1,51 € 2,08 € 2,94 € 3,79 € G/A-B-EBTv.AN. 2,37 € 2,54 € 2,37 € 3,39 € 3,22 €
AA -B-  0,013 M 0,013 M 0,016 M 0,018 M 0,019 M 0,022 M 0,053 M 0,053 M 0,054 M 0,058 M AA -B-  0,059 M 0,059 M 0,059 M 0,059 M 0,059 M
AA -D- 0,019 M 0,020 M 0,023 M 0,055 M 0,057 M 0,057 M 0,061 M AA -D- 0,059 M 0,059 M 0,060 M 0,060 M 0,060 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 10,60 € 10,90 € 13,06 € 14,74 € 16,00 € 26,52 € 11,63 € 11,93 € 15,09 € 14,92 € BW  (dil.) 14,07 € 14,58 € 14,33 € 14,17 € 15,00 €
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 5% 14% 13% 8% 8% 13% 13% EKR 9% 12% 8% 2% 11%
Eq.-MA-EiA/R Eq.-MA-EiA/R
CR-MA R 3% 8% 5% 5% 5% 7% 5% CR-MA R 3% 4% 3% 1% 3%
CR-MA+Eig. R CR-MA+Eig. R
C-MA-(I+G)R 12% 10% 9% 9% 12% 9% C-MA-(I+G)R 6% 7% 5% 1% 5%
St.Equ. -MA 0,91 St.Equ. -MA 0,83 0,86 0,86 0,85 0,90
St.Equ.  0,14 0,14 0,21 0,28 0,32 0,61 0,64 0,68 0,86 0,93 St.Equ.  0,84 0,87 0,87 0,86 0,91
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 2,53 C-MA 2,46 2,44 2,50 2,79 2,97
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 0,27 0,32 0,40 0,53 0,74 0,96 1,02 1,35 2,15 2,55 C 2,47 2,45 2,51 2,80 2,98
C-MA-(I+G) 0,33 0,39 0,56 0,57 0,74 1,21 1,43 C-MA-(I+G) 1,46 1,44 1,51 1,64 1,55
Kapitalum. Ges. 1,35 1,19 1,01 0,84 1,00 0,93 0,73 Kapitalum. Ges. 0,65 0,64 0,67 0,69 0,66
Property P&E 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,26 0,30 Property P&E 0,31 0,31 0,30 0,30 0,27
Kapitalu. P.P&E 12,60 12,50 13,50 17,00 13,89 6,04 Kapitalu. P.P&E 5,50 5,06 5,26 5,73 6,13
Lager 0,11 0,14 0,17 0,21 0,22 0,30 0,39 Lager 0,40 0,37 0,39 0,40 0,48
Lagerumsch. 5,72 5,36 4,76 4,86 5,68 5,23 Lagerumsch. 4,23 3,93 4,41 4,41 4,60
Forderungen 0,08 0,11 0,14 0,16 0,23 0,36 0,48 Forderungen 0,46 0,42 0,45 0,45 0,49
Ford.Umsch. 7,88 6,82 5,79 6,38 5,43 4,36 Ford.Umsch. 3,44 3,41 3,88 3,82 4,09
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 50% 44% 52% 53% 43% 64% 63% 50% 40% 36% EQ 34% 36% 35% 31% 31%
Schulden ges. 0,13 0,18 0,19 0,25 0,42 0,35 0,38 0,67 1,29 1,62 Schulden ges. 1,63 1,58 1,64 1,94 1,97
Schulden Kurz 0,24 0,35 0,49 0,87 Schulden Kurz 0,74 0,90 0,73 0,68 0,97
Schulden Lang 0,14 0,32 0,80 0,75 Schulden Lang 0,89 0,68 0,91 1,25 1,10
SK:SL 1,71 1,09 0,61 1,16 SK:SL 0,83 1,32 0,80 0,54 0,88
SL:N.I. 2,80 6,40 8,00 6,82 SL:N.I. 11,13 6,80 13,00 10,42 12,22
Vermög. Kurz 0,24 0,30 0,47 0,47 0,57 0,86 1,04 Vermög. Kurz 1,06 1,05 1,13 1,27 1,18
Vermög. Lang 0,28 0,43 0,47 0,55 0,78 1,29 1,51 Vermög. Lang 1,41 1,41 1,38 1,53 1,80
WCV -0,01 -0,12 0,12 0,09 -0,10 -0,43 -0,48 WCV -0,57 -0,53 -0,51 -0,67 -0,79
Current R. 1,96 1,63 1,76 1,20 Current R. 1,43 1,17 1,55 1,87 1,22
Im. + Good. 0,20 0,35 0,40 0,45 0,61 0,94 1,10 Im. + Good. 1,00 1,00 0,99 1,15 1,42
St.Equ.-MA -I.+G. 0,08 -0,07 0,21 0,19 0,07 -0,08 -0,19 St.Equ.-MA -I.+G. -0,17 -0,14 -0,13 -0,30 -0,52
BW - I.+G. 4,21 € NEG 9,13 € 3,45 € 1,23 € NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG
Op. CF 0,04 0,04 0,02 0,04 0,16 -0,01 0,10 Op. CF 0,13 0,25 0,19 0,17 0,21
I.   CF -0,06 -0,19 -0,08 -0,08 -0,26 -0,50 -0,24 I.   CF -0,14 -0,11 -0,09 -0,19 -0,47
F.    CF 0,02 0,15 0,16 -0,02 0,11 0,58 0,10 F.    CF 0,04 -0,10 -0,06 0,14 0,03
CASH 0,03 0,03 0,14 0,08 0,07 0,13 0,08 CASH 0,11 0,16 0,20 0,32 0,09
KE KE Split 1:2
Owners Earnings 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Owners Earnings 2008 2009 2010 2011 2012
Op. CF 0,04 0,04 0,02 0,04 0,16 -0,01 0,10 Op. CF 0,13 0,25 0,19 0,17 0,21
Capital exp. 0,06 0,09 0,05 0,07 0,15 0,08 0,11 Capital exp. 0,12 0,12 0,09 0,11 0,15
Free CF 0,02 0,05 0,03 0,03 0,01 0,09 0,01 Free CF 0,01 0,13 0,10 0,06 0,06
Free CF-MA Free CF-MA
Free CF/A -B- 1,11 € 2,63 € 1,36 € 0,57 € 0,19 € 1,67 € 0,17 € Free CF/A -B- 0,17 € 2,20 € 1,69 € 1,02 € 1,02 €
Tilg. gesch. 7% 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,09 Tilg. gesch. 7% 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14
Liqu.Über. 0,03 0,07 0,06 0,05 0,02 0,13 0,10 Liqu.Über. 0,10 0,02 0,01 0,05 0,08
Liqu.Über./A -B- 1,67 € 3,68 € 2,73 € 0,94 € 0,38 € 2,41 € 1,72 € Liqu.Über./A -B- 1,69 € 0,34 € 0,17 € 0,85 € 1,34 €
Capital EX:N.I. 600% 225% 125% 140% 300% 80% 100% Capital EX:N.I. 150% 120% 129% 550% 167%
Abschreibungen 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,10 Abschreibungen 0,08 0,09 0,11 0,10 0,12
Absch./GM 8% 6% 8% 8% 10% 10% 13% Absch./GM 11% 13% 14% 12% 13%
R&D 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 R&D 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
R&D/GM 4% 6% 5% 5% 6% 5% 5% R&D/GM 7% 7% 7% 6% 5%
Div/A 0,43 € 0,49 € 0,49 € 0,59 € 0,65 € 0,70 € 0,39 € 0,39 € 0,62 € 0,71 € Div/A 0,52 € 0,55 € 0,37 € 0,37 € 0,50 €
Divisumme 0,006 0,006 0,008 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 Divisumme 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03
DIV/Op.CF 27% 31% 77% 52% 13% ##### 40% DIV/Op.CF 23% 13% 11% 13% 14%
DIV/N.I. 51% 55% 43% 81% 36% 34% 43% 40% 36% 39% DIV/N.I. 40% 32% 32% 100% 34%
Einbehaltene G. 0,00 0,03 0,02 0,02 0,03 0,06 0,07 Einbehaltene G. 0,05 0,07 0,05 0,00 0,06
Retained Ear. Retained Ear. 0,35 0,37 0,35 0,42
Dividynamik/A 14% 0% 20% 10% 8% 0% 0% 59% 10% Dividynamik/A 27% 6% 33% 0% 35%
Umsatzdynamik 35% 34% 15% 17% 19% 8% 26% 23% 26% Umsatzdynamik 5% 5% 3% 6% 7%
N.I.-dynamik 0% 100% 50% 300% 20% 10% 6% 80% 22% N.I.-dynamik 27% 25% 30% 71% 350%
EBTv.A.-dyn. 43% 14% 0% 38% 45% 38% EBTv.A.-dyn. 36% 7% 7% 43% 5%
I.W. I.W.
(Ben;aktuel) (Ben;aktuel)
I.W. I.W.
(Ben;3JD;KGV21) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
KE KE Split 1:2
Kennzahlen var. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kennzahlen var. 2008 2009 2010 2011 2012
Kurs 16 € 20 € 26 € 38 € 38 € 49 € 17 € 25 € 36 € 50 € Kurs 35 € 13 € 26 € 18 € 23 €
Marktwert 0,21 0,26 0,42 0,73 0,77 1,13 0,94 1,43 2,05 3,05 Marktwert 2,07 0,77 1,56 1,08 1,38
KGV 19 22 23 52 21 24 19 26 21 28 KGV 27 8 22 49 16
Rendite 5,31% 4,45% 4,38% 1,92% 4,82% 4,14% 5,35% 3,88% 4,72% 3,60% Rendite 3,71% 13,15% 4,46% 2,06% 6,34%
MU 0,8 0,7 0,9 1,4 1,2 1,5 1,2 1,4 1,6 1,9 MU 1,3 0,5 1,0 0,6 0,8
Kurs/BW V. 1,5 1,8 2,0 2,6 2,4 1,8 1,5 2,1 2,4 3,4 Kurs/BW V. 2,5 0,9 1,8 1,3 1,5
Dividendenre. 2,69% 2,45% 1,88% 1,55% 1,71% 1,43% 2,29% 1,56% 1,72% 1,42% Dividendenre. 1,49% 4,23% 1,42% 2,06% 2,17%
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J