VW KE VW VW KE KE
Mrd. € 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Mrd. € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mrd. € 2010 2011 2012 2013 2014
HGB IAS
Umsatz 34,80 39,02 43,67 39,16 40,92 45,05 51,19 57,90 68,64 75,17 Umsatz 85,55 88,54 86,95 87,15 88,94 95,27 104,88 108,90 113,81 105,19 Umsatz 126,88 159,34 192,68 197,01 202,46
C.O.S. 31,64 35,52 40,47 36,35 37,18 41,26 46,27 51,60 60,11 66,65 C.O.S. 74,74 75,59 74,19 77,75 78,44 82,39 91,02 92,60 96,61 91,61 C.O.S. 105,43 131,37 157,52 161,41 165,93
GM 3,16 3,50 3,20 2,81 3,74 3,79 4,92 6,30 8,53 8,52 GM 10,81 12,95 12,76 9,40 10,50 12,88 13,86 16,30 17,20 13,58 GM 21,45 27,97 35,16 35,60 36,53
GMR 9% 9% 7% 7% 9% 8% 10% 11% 12% 11% GMR 13% 15% 15% 11% 12% 14% 13% 15% 15% 13% GMR 17% 18% 18% 18% 18%
S.G.A. 3,74 3,89 4,08 4,23 4,49 4,84 5,60 6,04 7,10 7,81 S.G.A. 9,22 9,71 9,72 10,12 10,49 11,29 11,49 11,73 13,29 13,28 S.G.A. 15,50 18,97 25,07 26,54 27,13
S.G.A./GM 118% 111% 128% 151% 120% 128% 114% 96% 83% 92% S.G.A./GM 85% 75% 76% 108% 100% 88% 83% 72% 77% 98% S.G.A./GM 72% 68% 71% 75% 74%
Oper. Inc. 0,58 0,39 0,88 1,42 0,75 1,05 0,68 0,26 1,43 0,71 Oper. Inc. 1,59 3,24 3,04 0,72 0,01 1,59 2,37 4,57 3,91 0,30 Oper. Inc. 5,95 9,00 10,09 9,06 9,40
O.I.R. 2% 1% 2% 4% 2% 2% 1% 0% 2% 1% O.I.R. 2% 4% 3% 1% 0% 2% 2% 4% 3% 0% O.I.R. 5% 6% 5% 5% 5%
Zinsen k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1,63 1,51 Zinsen 2,11 2,52 2,07 1,77 1,75 1,92 1,59 1,65 1,82 2,27 Zinsen 2,14 2,05 2,55 2,37 2,80
Zinsen/Op. Inc. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 114% 213% Zinsen/Op. Inc. 133% 78% 68% ### ### 121% 67% 36% 47% ### Zinsen/Op. Inc. 36% 23% 25% 26% 30%
Equity+Z.erg. 0,47 0,63 0,37 0,20 0,31 0,51 0,81 1,07 2,58 2,59 Equity+Z.erg. 3,24 2,83 2,53 2,78 1,23 0,85 1,37 2,04 2,09 1,67 Equity+Z.erg. 4,00 3,05 6,14 3,12 4,76
EBTv.And  0,11 0,24 0,51 1,22 0,44 0,54 0,13 1,33 2,38 1,79 EBTv.And  2,72 3,55 3,50 0,29 0,51 0,52 2,15 4,96 4,18 0,30 EBTv.And  7,81 10,00 13,68 9,81 11,36
EBTv.And R 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 2% 3% 2% EBTv.And R 3% 4% 4% 0% 1% 1% 3% 5% 4% 0% EBTv.And R 6% 6% 7% 5% 6%
Andere 1,34 0,67 0,82 0,39 0,68 1,11 0,88 0,64 0,84 0,73 Andere 0,75 0,86 0,48 1,24 1,61 1,22 0,45 1,58 2,42 1,56 Andere 1,19 8,93 11,82 2,62 3,30
Andere/U 4% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Andere/U 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 1% Andere/U 1% 6% 6% 1% 2%
EBT 1,23 0,91 0,31 0,83 0,24 0,57 1,01 1,97 3,22 2,52 EBT 3,47 4,41 3,98 1,53 1,10 1,72 2,60 6,54 6,60 1,26 EBT 9,00 18,93 25,50 12,43 14,66
Tax 0,67 0,34 0,23 0,16 0,16 0,40 0,66 1,27 2,07 1,68 Tax 1,41 1,48 1,39 0,41 0,38 0,60 -0,16 2,42 1,92 0,35 Tax 1,77 3,13 3,61 3,28 3,73
Minority Int. 0,02 0,01 0,03 0,05 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 Minority Int. 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 -0,07 -0,05 Minority Int. 0,39 0,39 0,17 0,08 0,08
N.I. 0,54 0,56 0,05 1,04 0,08 0,18 0,34 0,69 1,14 0,82 N.I. 2,06 2,92 2,58 1,10 0,68 1,12 2,75 4,12 4,75 0,96 N.I. 6,84 15,41 21,72 9,07 10,85
UR 1% 1% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 2% 1% UR 2% 3% 3% 0% 1% 1% 3% 4% 4% 1% UR 6% 5% 5% 5% 5%
N.I. +- Sondereffekt 0,51 N.I. +- Sondereffekt 0,27 0,51 N.I. +- Sondereffekt 7,50 10,07
SD SD 6,07 6,40 5,64 9,03 12,36 9,99 10,74 10,29 12,47 SD 14,19 13,65 19,50 16,98 24,55
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt 0,70 € 1,33 € G/A +- Sondereffekt 16,13 € 21,52 €
G/A -B- 0,51 € 1,01 € 1,76 € 2,82 € 2,02 € G/A -B- 4,93 € 7,70 € 6,74 € 2,86 € 1,77 € 2,92 € 7,09 € 10,46 € 11,93 € 2,40 € G/A -B- 15,20 € 33,14 € 46,41 € 18,66 € 21,88 €
G/A -D- G/A -D- 7,64 € 6,74 € 2,86 € 1,77 € 2,92 € 7,05 € 10,35 € 11,88 € 2,40 € G/A -D- 15,20 € 33,14 € 46,41 € 18,66 € 21,88 €
G/A-B-EBTv.AN. 1,57 € 0,36 € 3,28 € 5,71 € 4,29 € G/A-B-EBTv.AN. 6,51 € 9,33 € 9,10 € 0,74 € 1,33 € 1,35 € 5,52 € 12,59 € 10,50 € 0,75 € G/A-B-EBTv.AN. 16,42 € 20,97 € 29,00 € 20,02 € 22,74 €
Netto KE 3,34 0,01 Netto KE -2,26 0,14 0,04 0,00 0,00 0,07 0,34 0,21 0,22 0,00 Netto KE 4,10 0,00 2,05 3,07 4,93
AA -B-  0,343 M 0,365 M 0,406 M 0,417 M 0,417 M AA -B-  0,418 M 0,379 M 0,383 M 0,384 M 0,384 M 0,384 M 0,388 M 0,394 M 0,398 M 0,400 M AA -B-  0,450 M 0,465 M 0,468 M 0,486 M 0,496 M
AA -D- AA -D- 0,382 M 0,383 M 0,384 M 0,384 M 0,384 M 0,390 M 0,398 M 0,400 M 0,400 M AA -D- 0,450 M 0,465 M 0,468 M 0,486 M 0,496 M
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 18,86 € 18,66 € 18,03 € 23,00 € 24,15 € BW  (dil.) 26,89 € 62,83 € 64,31 € 63,62 € 62,16 € 61,46 € 68,97 € 80,10 € 87,53 € 88,20 € BW  (dil.) 102,18 € 123,74 € 165,64 € 176,40 € 171,27 €
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 7% 1% 11% 1% 2% 5% 10% 16% 9% EKR 21% 26% 11% 4% 3% 5% 12% 15% 15% 3% EKR 19% 34% 38% 12% 13%
Eq.-MA+EiA/R Eq.-MA+EiA/R Eq.-MA+EiA/R
CR-MA R 2% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 2% 1% CR-MA R 3% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 1% CR-MA R 4% 8% 9% 3% 3%
CR-MA+Eig. R CR-MA+Eig. R CR-MA+Eig. R
C-MA-(I+G)R C-MA-(I+G)R 1% 1% 1% C-MA-(I+G)R 4% 4% 4%
St.Equ. -MA 8,41 9,20 8,83 7,45 6,91 6,22 6,58 7,17 9,42 9,90 St.Equ. -MA 11,24 24,00 24,63 24,43 23,87 23,60 26,90 31,88 35,01 35,28 St.Equ. -MA 45,98 57,54 77,52 85,73 84,95
St.Equ.  8,48 9,28 9,27 7,91 7,28 6,47 6,81 7,32 9,59 10,07 St.Equ.  11,27 24,05 24,69 24,53 23,96 23,65 26,96 31,94 37,39 37,43 St.Equ.  48,71 63,35 81,83 90,04 85,15
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 31,99 35,76 38,05 40,08 41,09 42,74 48,12 51,82 59,83 66,95 C-MA 81,56 104,37 108,84 119,04 126,88 133,03 136,84 145,30 165,54 175,03 C-MA 198,66 247,81 305,33 320,02 351,01
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 32,06 35,84 38,49 40,54 41,46 42,99 48,35 51,97 60,00 67,12 C 81,59 104,42 108,90 119,14 126,97 133,08 136,60 145,36 167,92 177,18 C 199,39 253,63 309,64 324,33 351,21
C-MA-(I+G) C-MA-(I+G) 110,84 119,39 125,36 153,25 162,12 C-MA-(I+G) 246,17 260,78
Kapitalum. Ges. 1,22 1,22 1,02 1,01 1,09 1,19 1,20 1,32 1,25 Kapitalum. Ges. 1,27 1,09 0,83 0,80 0,75 0,75 0,79 0,80 0,78 0,63 Kapitalum. Ges. 0,72 0,80 0,76 0,64 0,62
Property P&E 8,60 10,80 12,30 11,79 10,45 9,34 10,55 11,55 12,92 14,77 Property P&E 15,86 21,74 31,29 32,76 32,28 32,93 28,38 27,67 33,16 34,95 Property P&E 37,91 48,55 59,89 65,08 74,24
Kapitalu. P.P&E 4,54 4,04 3,18 3,47 4,31 5,48 5,49 5,94 7,29 Kapitalu. P.P&E 5,79 5,58 4,00 2,79 2,71 2,95 3,18 3,84 4,11 3,17 Kapitalu. P.P&E 3,63 4,20 3,97 3,29 3,11
Lager 4,45 4,63 4,98 5,64 4,73 4,80 5,30 5,54 6,69 7,73 Lager 8,39 9,95 10,68 11,67 11,44 12,64 12,46 14,03 17,82 14,12 Lager 17,63 27,55 28,67 28,65 31,47
Lagerumsch. 8,77 9,43 7,86 7,26 9,52 10,66 10,92 12,39 11,24 Lagerumsch. 11,07 10,55 8,74 8,16 7,62 8,33 8,30 8,74 8,11 5,90 Lagerumsch. 8,99 9,04 6,99 6,87 7,07
Forderungen 7,70 9,72 10,94 11,73 12,55 14,06 16,09 17,79 22,23 26,42 Forderungen 31,32 41,23 47,31 50,06 26,47 33,22 34,05 37,26 35,24 33,10 Forderungen 37,05 44,23 47,01 49,52 55,87
Ford.Umsch. 5,07 4,49 3,58 3,49 3,59 3,64 3,60 3,86 3,38 Ford.Umsch. 3,24 2,83 2,11 1,84 1,78 3,60 3,16 3,20 3,05 2,98 Ford.Umsch. 3,83 4,30 4,36 4,19 4,09
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 26% 26% 24% 20% 18% 15% 14% 14% 16% 15% EQ 14% 23% 23% 21% 19% 18% 20% 22% 22% 21% EQ 24% 25% 26% 28% 24%
Schulden ges. 23,58 26,56 29,22 32,63 33,55 36,52 41,54 44,65 50,41 57,05 Schulden ges. 70,32 80,37 84,21 94,61 103,01 109,43 109,64 113,42 130,53 139,75 Schulden ges. 150,68 190,28 227,81 234,29 266,06
Schulden Kurz 34,44 Schulden Kurz 44,74 42,15 38,43 31,02 48,67 53,31 53,49 56,07 64,80 69,53 Schulden Kurz 76,90 101,06 105,51 118,63 130,71
Schulden Lang 22,61 Schulden Lang 25,58 38,22 45,78 63,59 54,35 56,13 56,16 57,35 65,73 70,22 Schulden Lang 73,78 89,22 122,31 115,67 135,35
SK:SL 1,52 SK:SL 1,74 1,10 0,84 0,49 0,90 0,95 0,95 0,98 0,99 0,99 SK:SL 1,04 1,13 0,86 1,03 0,97
SL:N.I. 26,92 SL:N.I. 12,42 13,04 17,68 56,78 75,49 50,12 20,35 13,92 14,04 77,16 SL:N.I. 10,20 11,90 12,15 12,64 12,38
Vermög. Kurz 36,53 38,95 Vermög. Kurz 46,15 64,81 65,49 74,21 55,39 57,85 61,23 68,52 76,16 77,78 Vermög. Kurz 85,94 105,64 113,06 122,19 131,10
Vermög. Lang 23,47 28,17 Vermög. Lang 35,44 39,61 43,41 44,93 71,58 75,24 75,37 76,84 91,76 99,40 Vermög. Lang 113,46 147,99 196,58 202,14 220,11
WCV -13,88 -18,10 WCV -24,17 -15,56 -18,72 -20,40 -47,62 -51,58 -48,41 -44,90 -54,37 -61,97 WCV -64,74 -84,64 -114,75 -112,10 -134,96
Current R. 1,13 Current R. 1,03 1,54 1,70 2,39 1,14 1,09 1,14 1,22 1,18 1,12 Current R. 1,12 1,05 1,07 1,03 1,00
Im. + Good. 0,46 Im. + Good. 0,97 6,60 7,74 8,20 7,49 7,67 7,19 6,83 12,29 12,91 Im. + Good. 13,10 21,99 59,16 59,24 59,94
St.Equ.-MA -I.+G. 9,44 St.Equ.-MA -I.+G. 10,27 17,40 16,89 16,23 16,38 15,93 19,71 25,05 22,72 22,37 St.Equ.-MA -I.+G. 32,88 35,55 18,36 26,49 25,01
BW - I.+G. 22,58 € BW - I.+G. 24,57 € 45,55 € 44,10 € 42,27 € 42,66 € 41,48 € 50,54 € 62,94 € 56,80 € 55,93 € BW - I.+G. 73,07 € 76,45 € 39,23 € 54,51 € 50,42 €
Op. CF 9,07 11,59 Op. CF 6,61 10,04 10,46 8,72 11,49 10,81 14,47 15,66 10,80 12,74 Op. CF 11,56 8,50 7,21 12,60 10,78
I.   CF -17,57 -22,72 I.   CF -14,55 -15,19 -16,25 -15,81 -14,80 -11,29 -12,90 -15,24 -19,28 -9,68 I.   CF -11,05 -18,63 -19,48 -16,89 -19,10
F.    CF 8,94 5,84 F.    CF 7,27 6,98 4,62 11,42 5,97 -1,79 -0,11 0,18 8,12 5,54 F.    CF -0,85 8,32 13,71 8,97 4,65
CASH 18,49 13,20 CASH 11,87 4,29 2,99 7,54 10,22 7,96 9,37 9,91 9,44 18,24 CASH 18,23 16,50 17,79 22,01 18,63
KE KE KE
Owners Earnings 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Owners Earnings 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Owners Earnings 2010 2011 2012 2013 2014
Op. CF 9,07 11,59 Op. CF 6,61 10,04 10,46 8,72 11,49 10,81 14,47 15,66 10,80 12,74 Op. CF 11,56 8,50 7,21 12,60 10,78
Capital exp. 11,15 12,65 Capital exp. 16,64 12,23 12,49 11,85 8,99 8,82 7,73 8,85 12,15 7,91 Capital exp. 7,43 9,75 13,11 15,41 16,61
Free CF 2,08 1,06 Free CF 10,03 2,19 2,03 8,72 2,50 1,99 6,74 6,81 1,35 4,83 Free CF 4,13 1,25 5,90 2,81 5,83
Free CF-MA 2,09 1,08 Free CF-MA 10,03 2,20 2,04 8,74 2,46 1,99 6,73 6,81 1,28 4,88 Free CF-MA 3,74 1,64 6,07 2,89 5,91
Free CF/A -B- 5,01 € 2,59 € Free CF/A -B- 24,00 € 5,80 € 5,32 € 22,76 € 6,41 € 5,18 € 17,35 € 17,28 € 3,22 € 12,20 € Free CF/A -B- 8,31 € 3,53 € 12,97 € 5,95 € 11,92 €
Tilgung  3,13 3,53 Tilgung  3,99 4,92 5,63 5,89 6,62 7,21 7,66 7,67 7,94 9,14 Tilgung  9,78 10,55 13,32 15,95 16,40
Liqu.Über. 5,22 4,61 Liqu.Über. 14,02 7,12 7,67 14,63 4,16 5,22 0,93 0,86 9,22 4,26 Liqu.Über. 6,04 12,19 19,39 18,84 22,31
Liqu.Über./A -B- 12,52 € 11,06 € Liqu.Über./A -B- 33,54 € 18,79 € 20,03 € 38,10 € 10,83 € 13,59 € 2,40 € 2,18 € 23,17 € 10,65 € Liqu.Über./A -B- 13,42 € 26,22 € 41,43 € 38,77 € 44,98 €
Capital EX:N.I. 967% 1506% Capital EX:N.I. 808% 417% 482% 1058% 1249% 788% 280% 215% 260% 869% Capital EX:N.I. 103% 62% 60% 168% 152%
Abschreibungen 6,86 7,39 Abschreibungen 8,86 6,76 7,30 8,40 8,62 8,65 9,40 9,24 8,44 8,88 Abschreibungen 10,10 10,35 13,13 14,69 16,96
Absch./GM 80% 87% Absch./GM 82% 52% 57% 89% 82% 67% 68% 57% 49% 65% Absch./GM 47% 37% 37% 41% 46%
R&D 3,01 3,79 R&D 3,39 2,66 2,89 3,53 3,80 4,08 4,59 5,32 5,10 5,43 R&D 6,87 7,23 8,85 10,19 11,55
R&D/GM 35% 44% R&D/GM 31% 21% 23% 38% 36% 32% 33% 33% 30% 40% R&D/GM 32% 26% 25% 29% 32%
Div/A 0,31 € 0,46 € 0,61 € 0,77 € 0,77 € Div/A 1,20 € 1,30 € 1,30 € 1,05 € 1,05 € 1,15 € 1,25 € 1,80 € 1,93 € 1,60 € Div/A 2,20 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,80 €
Div/VzA 0,36 € 0,51 € 0,66 € 0,82 € 0,83 € Div/VzA 1,26 € 1,36 € 1,36 € 1,11 € 1,11 € 1,21 € 1,31 € 1,86 € 1,99 € 1,66 € Div/VzA 2,26 € 3,06 € 3,56 € 4,06 € 4,86 €
Divisumme 0,19 0,19 0,03 0,03 0,05 0,11 0,16 0,25 0,32 0,33 Divisumme 0,51 0,50 0,51 0,41 0,41 0,45 0,50 0,72 0,78 0,65 Divisumme 1,03 1,41 1,64 1,87 2,29
DIV/Op.CF 4% 3% DIV/Op.CF 8% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 5% 7% 5% DIV/Op.CF 9% 17% 23% 15% 21%
DIV/N.I. 34% 33% 38% ##### 67% 65% 46% 36% 28% 39% DIV/N.I. 25% 17% 20% 37% 60% 40% 18% 17% 16% 68% DIV/N.I. 15% 9% 8% 21% 21%
Einbehaltene G. 0,37 0,38 0,05 1,02 0,03 0,06 0,19 0,45 0,83 0,51 Einbehaltene G. 1,55 2,42 2,07 0,69 0,27 0,67 2,25 3,40 3,97 0,31 Einbehaltene G. 5,81 14,00 20,08 7,20 8,56
Retained Ear. 3,94 Retained Ear. 5,34 14,55 13,91 14,17 18,33 17,99 20,96 25,72 28,64 28,90 Retained Ear. 35,46 47,02 64,82 72,34 71,20
Dividynamik/A 0% 84% 0% 67% 120% 45% 56% 28% 3% Dividynamik/A 55% 8% 0% 19% 0% 10% 9% 44% 7% 17% Dividynamik/A 50% 36% 17% 14% 20%
Umsatzdynamik 12% 12% 10% 4% 10% 14% 13% 19% 10% Umsatzdynamik 14% 3% 2% 0% 2% 7% 10% 4% 5% 8% Umsatzdynamik 21% 26% 21% 2% 3%
N.I.-dynamik 2% 86% Verlust ### 113% 106% 100% 64% 27% N.I.-dynamik 151% 42% 12% 57% 38% 65% 146% 50% 15% 80% N.I.-dynamik 613% 10% 34% 10% 20%
EBTv.A.-dyn. ### ### ### ### ### ### 923% 79% 25% EBTv.A.-dyn. 52% 31% 1% 92% ### ### 313% 131% 16% 107% EBTv.A.-dyn. ### 28% 37% 28% 16%
I.W. 19 € 19 € 18 € 23 € 24 € I.W. 27 € 63 € 64 € 64 € 62 € 61 € 69 € 80 € 88 € 88 € I.W. 102 € 124 € 166 € 176 € 171 €
(Buchwertl) (Buchwertl) (Buchwertl)
I.W. I.W. I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
KE KE KE
Kennzahlen var. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Kennzahlen var. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kennzahlen var. 2010 2011 2012 2013 2014
Kurs (St.A) 20 € 28 € 51 € 69 € 57 € Kurs (St.A) 50 € 40 € 38 € 34 € 34 € 44 € 63 € 127 € 200 € 121 € Kurs (St.A) 73 € 111 € 134 € 167 € 203 €
Marktwert 6,86 10,22 20,71 28,77 23,77 Marktwert 20,90 15,28 14,55 13,06 13,06 16,90 24,57 50,55 80,00 48,40 Marktwert 32,85 51,62 62,71 81,16 100,69
KGV 39 28 29 24 28 KGV 10 5 6 12 19 15 9 12 17 50 KGV 5 7 6 9 9
Rendite 2,55% 3,61% 3,45% 4,09% 3,54% Rendite 9,86% 19,25% 17,74% 8,41% 5,21% 6,64% 11,25% 8,24% 5,97% 1,98% Rendite 20,82% 14,53% 16,06% 11,17% 10,78%
MU 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 MU 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,5 MU 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
Kurs/BW V. 1,1 1,5 2,8 3,0 2,4 Kurs/BW V. 1,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 1,6 2,3 1,4 Kurs/BW V. 0,7 0,9 0,8 0,9 1,2
Dividendenre. 1,55% 1,64% 1,20% 1,12% 1,35% Dividendenre. 2,40% 3,25% 3,42% 3,09% 3,09% 2,61% 1,98% 1,42% 0,97% 1,32% Dividendenre. 3,01% 2,70% 2,61% 2,40% 2,36%
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.87
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.87
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.95
Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87 Durch.G.D.S.87
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.92
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J